Dla mikro-przedsiębiorców i freelancerów

Coaching przeznaczony dla osób rozwijających własną działalność jako przedsiębiorcy lub wolni strzelcy

Wyjście z etatu na rzecz własnej działalności, bez względu czy chodzi tu
o samozatrudnienie czy biznes „pełną parą” jest zawsze szczególnym wyzwaniem.
Oprócz pozyskania wiedzy formalnej, niezbędnej przedsiębiorcy, wymaga bowiem wypracowania szeregu umiejętności kluczowych dla efektywnego działania na własną rękę, ale już niekoniecznie rozwijanych w dotychczasowej, zazwyczaj etatowej, pracy.

W ciągu ponad 5 lat pracy z osobami, które zdecydowały się podjąć zadania rozwijania własnych przedsięwzięć biznesowych, zgromadziłem szereg obserwacji i wniosków dotyczących ich działania. Zdecydowałem się sformułować na tej podstawie autorską usługę coachingową, adresowaną do Klientów znajdujących się w takiej właśnie sytuacji.

Cele coachingu i tematy pracy

Nadrzędnym celem coachingu adresowanego do wolnych strzelców i początkujących przedsiębiorców, niezależnie od szczegółowej tematyki poszczególnych sesji,
jest wsparcie Klienta w realizacji zaplanowanego, uporządkowanego, świadomego
i konsekwentnego działania, służącego rozwojowi własnego przedsięwzięcia. Tematy pracy mogą być niekiedy zbliżone do tych poruszanych podczas innych form coachingu, jednak podporządkowane są nadrzędnym celom procesu. Dotychczas, powszechnymi tematami sesji w tym kontekście były:

  • efektywne planowanie strategii działania i organizacja czasu pracy –
    z uwzględnieniem wszystkich kluczowych dla prowadzenia własnej działalności obszarów,
  • motywacja do działania i systematyczność w pracy,
  • rozwój umiejętności kontaktu z klientami i kontrahentami, prowadzenia negocjacji, formułowania przekazu itp.,
  • rozwój kompetencji menedżerskich w kontekście efektywnego kierowania pracą zespołu,
  • radzenie sobie z poczuciem niekompetencji w niektórych kluczowych obszarach prowadzenia biznesu,
  • radzenie sobie ze stresem występującym w kontekście zawodowym,
  • budowanie samodzielności działania i radzenie sobie z „samotnością” w prowadzeniu firmy,
  • poprawa relacji pomiędzy wspólnikami/współpracownikami i rozwiązywanie konfliktów – również w formie sesji dla zespołu.

Forma i czas trwania

Podstawową formą pracy są regularne sesje, realizowane z częstotliwością 2 spotkań
w miesiącu
. W przypadku dłuższej współpracy, dobre efekty daje niekiedy zmniejszenie częstotliwości spotkań na rzecz wydłużenia okresu coachingu. Podczas każdej sesji ważnym elementem jest podsumowanie zrealizowanych działań (na początku) oraz zaplanowanie kolejnych kroków, do realizacji po zakończeniu sesji (na końcu). Trzon sesji stanowi natomiast praca nad istotnymi, z punktu widzenia założonych celów, obszarami – np. napotkanymi barierami.

Podobnie jak w przypadku coachingu osobistego, tutaj również możliwe są pojedyncze sesje – interwencje, służące lepszemu przygotowaniu się Klienta do ważnego wydarzenia, np. negocjacji z ważnym klientem czy prezentacji handlowej.

Czas trwania standardowej sesji wynosi do 120 minut.

W przypadku sesji realizowanych „w terenie”, czyli podczas realizacji przez klienta obowiązków zawodowych w naturalnym środowisku, a także w przypadku pojedynczych interwencji – optymalny czas sesji jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

Jak przebiega praca

Sesja przybiera zazwyczaj formę partnerskiej dyskusji, podczas której coach zwraca uwagę Klienta na istotne aspekty omawianego problemu lub zadania, uzupełnionej ćwiczeniami i zadaniami do wykonania.

Sesje „w terenie” służą zazwyczaj udzielaniu na bieżąco informacji zwrotnych i wskazówek, służących poprawie efektywności wykonywanego zadania.